You are here

Furukawa Hiroshi

Researcher's full information

University Management
2018-04 -- 2019-03全学eラーニング委員会リスク工学専攻 担当
2018-04 -- 2019-03システム情報工学研究科就職委員会委員
2018-04 -- 2019-03リスク工学専攻リスク工学研究会担当主担当
2018-04 -- 2019-03リスク工学専攻就職委員会委員長
2018-04 -- 2019-03リスク工学専攻広報委員会委員
2018-04 -- 2019-03リスク工学専攻達成度評価チェック委員会委員委員
2018-04 -- 2019-03情報科学類学生委員会委員
2018-04 -- 2019-03情報科学類学務委員会委員
2018-04 -- 2019-03情報科学類広報企画委員会委員
2018-04 -- 2019-03情報科学類クラス担任(2018年度入学)1クラス担任