You are here

Itoh Makoto

Researcher's full information

University Management
2010-04 -- 2011-03リスク工学専攻カリキュラム委員会委員
2009-04 -- 2010-03リスク工学専攻広報委員会委員(ウェブ担当)
2009-04 -- 2010-03リスク工学専攻カリキュラム委員会委員(シラバス担当)シラバスの編集を行う
2009-04 -- 2010-03リスク工学専攻GP実施委員会委員大学院GPプログラムの推進を補佐する
2008 -- 2008リスク工学専攻長適任者選挙管理委員会委員専攻長適任者の選挙を補佐する
2008 -- 2008リスク工学専攻広報委員会委員(紀要担当)専攻紀要の企画・編集
2007-04 -- 2010-03大学院GP実施委員会委員大学院GPプログラムの実施に寄与する
2013-04 -- 2013情報科学類 庶務担当委員
2013-04 -- 2014-03情報科学類学務委委員会委員長
2010-04 -- 2011-03情報科学類学務委員会委員