You are here

Shibuya Kazuko

Researcher's full information

University Management
2018-04 -- 2019-03実習委員
2018-04 -- 2019-03カリキュラム委員
2017-04 -- 2018-03大学院生命システム医学専攻教務委員
2017-04 -- 2018-03大学院医学系専攻教務委員
2017-04 -- 2018-03実習運営委員
2017-04 -- 2018-03SFターム対応WG
2017-04 -- 2018-03カリキュラム委員
2017-04 -- 2018-03ヒトES倫理委員
2016-04 -- 2017-03学生生活委員委員長
2016-04 -- 2017-03入試委員