You are here

Tanaka Sayoko

Researcher's full information

University Management
2017-04 -- 2021-03博士後期課程研究委員会委員
2018-04 -- 2021-03芸術系研究推進室委員
2018-04 -- 2019-03芸術専門学群新入生オリエンテーションWG委員
2018-04 -- 2022-03芸術系人事委員会委員
2018-04 -- 2022-03芸術系運営委員会委員
2018-04 -- 2019-03筑波大学広報戦略室委員
2018-04 -- 2019-03筑波大学公式オリジナルグッズ審査会委員
2017-04 -- 2019-03博士後期課程芸術専攻 入試委員会委員長
2014-04 -- 2021-03芸術系研究倫理委員会委員
2014-04 -- 2019-03グローバル教育院エンパワーメント情報学プログラム 広報委員会委員