You are here

Yamamoto Sari

Researcher's full information

University Management
2008-04 -- 2010-03入試実施委員
2007-04 -- 2008-09交流協定連絡調整責任者スウェーデン王立美術大学(部局間交流)
2006-04 -- 2008-03ハラスメント相談員
2004-04 -- 2005-03学生担当教員室室委員
2004-04 -- 2005-03厚生委員会委員
2003-04 -- 2005-03学生担当教員会議委員
2003-04 -- 2005-03体育センター運営委員会委員
2003-04 -- 2004-03学園祭委員会委員