You are here

Unno Hiroshi

Researcher's full information

University Management
2017-04 -- 2019-03情報科学類カリキュラム委員委員
2017-04 -- 2019-03情報科学類ソフトウェアサイエンス主専攻世話人
2017-04 -- 2019-03CS専攻カリキュラム委員委員
2017-04 -- (current)共通科目「情報」推進室委員
2016-04 -- 2017-10ACM ICPC2016実行委員会委員
2015-04 -- 2016-07情報科学シンポジウム実行委員会委員
2016-04 -- 2019-05CS専攻広報委員会委員
2015-11 -- (current)進路指導委員会委員
2015-04 -- 2017-04主専攻実験世話人世話人
2014-04 -- 2016-03CS セミナー世話人世話人