You are here

Nakauchi Yasushi

Researcher's full information

University Management
2010-11 -- 2012-10知能機能システム専攻就職委員会委員
2010-04 -- 2012-03システム情報工学研究科倫理委員会委員
2009-04 -- 2011-03工学システム学類カリキュラム改革検討委員会委員
2008-04 -- 2010-03知能機能システム専攻将来計画委員会委員
2008-04 -- 2010-03工学システム学類国際交流・海外留学担当
2008-04 -- 2010-03工学システム学類外国語担当教員及び学群・学類代表者連絡協議会
2007-04 -- 2008-03STUDENTS編集委員会編集委員長
2006-04 -- 2007-03交通安全会監事
2005-04 -- 2009-03工学システム学類クラス担任知的システム主専攻担当