Shinotsuka Tomoichi

Researcher's full information

University Management
2018-04 -- 2019-04社会・国際学群運営委員会委員
2014-03 -- 2016-03社会国際学教育プログラム運営委員会委員長
2010-04 -- 2012-03人文社会科学研究科運営委員会運営委員
2008-04 -- 2010-03人文社会科学研究科運営委員会運営委員
2011-04 -- 2013-03学生生活支援室室員
2010-04 -- 2012-03アドミッションセンター運営委員会運営委員
2010-04 -- 2010-09先端学際領域研究センター運営委員会運営委員
2012-04 -- 2014-03社会学類長
2012-04 -- 2014-03社会・国際学群運営委員会委員
2012-04 -- 2014-03G30運営委員会委員
more...