Shiga Takuya

Researcher's full information

University Management
2017-04 -- 2019-03化学グランプリ実行委員会
2017-04 -- 2019-03入学試験実施委員会
2016-04 -- 2020-03化学類クラス担任
2016-04 -- 2019-03化学類運営委員
2016-04 -- 2018-03化学類 広報委員
2015-04 -- 2020-03化学域運営委員
2015-04 -- 2017-03化学域会計委員