Furukawa Hiroshi

Researcher's full information

University Management
2019-04 -- 2020-03リスク工学専攻広報委員会委員
2019-04 -- 2020-03リスク工学専攻達成度評価チェック委員会委員
2019-04 -- 2020-03リスク工学専攻学年担当主担当
2019-04 -- 2020-03システム情報工学研究科留学生委員会委員
2019-04 -- 2020-03総合科目編成部会会員(情報学群代表)
2019-04 -- 2020-03全学eラーニング委員会リスク工学専攻担当
2018-04 -- 2019-03全学eラーニング委員会リスク工学専攻 担当
2018-04 -- 2019-03システム情報工学研究科就職委員会委員
2018-04 -- 2019-03リスク工学専攻リスク工学研究会担当主担当
2018-04 -- 2019-03リスク工学専攻就職委員会委員長
more...