Ohya Akihisa

Researcher's full information

University Management
2008-04 -- 2010-03情報科学類カリキュラム委員会委員
2008-04 -- 2010-03情報科学類学務委員会委員
2008-04 -- 2010-03システム情報工学研究科コンピュータサイエンス専攻カリキュラム委員会委員
2008-04 -- 2010-03情報学群企画広報委員会委員
2010-04 -- 2012-03システム情報工学研究科コンピュータサイエンス専攻企画広報委員会委員長
2009-03 -- 2010-03システム情報工学研究科コンピュータサイエンス専攻施設委員会委員
2009-04 -- 2012-03システム情報工学研究科コンピュータサイエンス専攻財務委員会委員
2010-04 -- 2013-03システム情報工学研究科コンピュータサイエンス専攻組織的な大学院教育改革支援プログラム実行委員会委員
2011-04 -- 2012-03システム情報工学研究科企画室委員
2012-04 -- 2013-03情報科学類/コンピュータサイエンス専攻インターンシップ推進委員会委員長
more...