Sakurai Tetsuya

Researcher's full information

University Management
2012-04 -- 2016-03システム情報系人事委員会委員
2012-04 -- 2016-03システム情報工学研究科運営委員会委員
2012-04 -- 2016-03学術情報メディアセンター運営委員会委員
2012-04 -- 2016-03情報学群運営委員会委員
2012-04 -- 2016-03共通科目「情報」部会委員