Abe Junichi P.

Researcher's full information

University Management
2016-04 -- 2018-04グローバルイノベーション学位プログラム開設準備室小委員会(入試)入試委員長
2015-04 -- 2017-03グローバルイノベーション学位プログラム開設準備室室員
2015-06 -- 2016-03生物資源学類生物系実験世話人会世話人代表
2015-05 -- 2017-03筑波大学台湾オフィス運営委員会委員委員
2015-04 -- 2016-03筑波大学ボンオフィス運営委員会委員委員
2013-04 -- 2015-03生物資源学類広報委員委員
2013-04 -- 2015-03筑波大学ボンオフィス運営委員会委員委員
2009-04 -- 2011-03生物資源学類生物系実験世話人会世話人代表