Wagatsuma Yukiko

Researcher's full information

University Management
2022-04 -- 2023-03地中海・北アフリカセンター運営委員会委員
2022-04 -- 2023-03公衆衛生学学位プログラム運営委員会委員長・公衆衛生学学位プログラムリーダー
2022-04 -- 2023-03医学学位プログラム運営委員会委員
2022-04 -- 2023-03医学類PCME室委員会委員
2021-04 -- 2022-03つくば・地域連携推進室会議委員
2021-04 -- 2022-03地中海・北アフリカセンター運営委員会委員
2021-04 -- 2022-03医学類教育会議運営委員会委員・社会医学コーディネーター
2021-04 -- 2022-03医学類医学教育推進協議会委員
2021-04 -- 2022-03医学類PCME室委員会委員
2021-04 -- 2022-03医学学位プログラム運営委員会委員
more...