Shibuya Kazuko

Researcher's full information

Professional activities
2008 -- 2012JAPANESE SOCIETY FOR IMMUNOLOGY広報委員
2011-10 -- 2013-09JAPANESE SOCIETY FOR IMMUNOLOGY選挙管理委員
2018 -- 2022日本インターフェロン・サイトカイン学会推薦幹事
2012-06 -- 2015-06日本医学教育学会基礎医学生命科学委員会委員
2008 -- 2015科学技術振興機構CREST 領域アドバイザー
2009 -- 2013科学技術振興機構ヒト組織研究倫理審査委員
2009 -- 2013科学技術振興機構戦略的イノベーション創出推進事業推進委員
2013-12 -- 2014-11日本学術振興会科学研究費委員会専門委員
2015 -- 2017日本医療研究開発機構(AMED)領域アドバイザー