AIDA Hiroshi

Researcher's full information

Teaching
2023-10 -- 2024-02Seminar of Handball Coaching IIUniversity of Tsukuba.
2024-01 -- 2024-02Seminar of Coaching by Categories of Sport IUniversity of Tsukuba.
2023-10 -- 2024-02Coaching Science Research Method IIUniversity of Tsukuba.
2023-04 -- 2023-08Coaching Science Research Method IIUniversity of Tsukuba.
2024-01 -- 2024-02Sport TacticsUniversity of Tsukuba.
2022-10 -- 2022-12HandballUniversity of Tsukuba.
2022-10 -- 2022-12Seminar of Coaching by Categories of Sport IIIUniversity of Tsukuba.
2023-01 -- 2023-02Sport TacticsUniversity of Tsukuba.
2022-04 -- 2022-06Seminar of Handball Coaching IUniversity of Tsukuba.
2022-10 -- 2022-12Seminar of Coaching by Categories of Sport IIUniversity of Tsukuba.
more...