Tajima Naoki

Researcher's full information

University Management
2017-05 -- 2019-04博士前期課程カリキュラム委員会委員長
2015-05 -- 2018-04博士後期課程カリキュラム委員会委員長
2016-04 -- 2017-03オリエンテーション委員フレッシュマンセミナー担当
2016-04 -- 2018-03全学FD委員会委員人間総合科学研究科より選出