Kanazawa Kenji

Researcher's full information

University Management
2017-04 -- 2019-03情報科学類 計算機運用委員会委員
2017-10 -- 2019-03コンピュータサイエンス専攻・情報科学類 進路指導委員会委員
2015-04 -- 2021-03情報科学類 クラス担任
2015-04 -- 2018-03情報科学類 学務委員会委員
2015-04 -- 2018-03コンピュータサイエンス専攻・情報科学類 学生委員会委員
2015-04 -- 2017-03コンピュータサイエンス専攻・情報科学類 インターンシップ推進委員会委員
2017-04 -- 2019-03コンピュータサイエンス専攻広報委員会委員
2013-04 -- (current)共通科目「情報」推進室