Oishi Junko

Researcher's full information

University Management
2014-04 -- 2021-03体育学専攻体育学学位プログラム研究促進委員会委員
2014-04 -- 2016-03入学試験実施委員会 口述委員
2014-04 -- 2019-03学群入試 論述小委員会委員
2014-04 -- 2022-03TSI委員会委員
2014-04 -- 2018-032クラス担任担任
2014-04 -- 2016-03図書委員会委員
2014-04 -- 2016-03ハラスメント相談委員相談員
2014-04 -- 2016-03図書館運営委員会 ボランティア専門委員会委員
2014-04 -- 2020-03図書館運営委員会委員