YU Zhengfei

Researcher's full information

Teaching
2023-04 -- 2023-07Seminar FUniversity of Tsukuba.
2023-04 -- 2023-07Research Workshop for Economics IIIUniversity of Tsukuba.
2023-10 -- 2023-12Research Workshop for Economics IUniversity of Tsukuba.
2024-01 -- 2024-02Econometrics IUniversity of Tsukuba.
2024-02 -- 2024-03Tutorial for International Studies IIUniversity of Tsukuba.
2023-04 -- 2023-07Tutorial for International Studies IIUniversity of Tsukuba.
2023-04 -- 2023-05Econometrics IIUniversity of Tsukuba.
2023-10 -- 2023-12Seminar on Economics IIIUniversity of Tsukuba.
2023-04 -- 2023-07Special Seminar on Economics BIUniversity of Tsukuba.
2023-04 -- 2023-07EconometricsUniversity of Tsukuba.
more...