Yu Zhengfei

Researcher's full information

Teaching
2021-10 -- 2021-12Seminar DUniversity of Tsukuba.
2021-10 -- 2021-12Special Seminar on Economics BIIUniversity of Tsukuba.
2021-10 -- 2021-12Seminar on Economics IIIUniversity of Tsukuba.
2021-10 -- 2021-12Seminar on Economics IUniversity of Tsukuba.
2021-04 -- 2021-06Seminar CUniversity of Tsukuba.
2021-10 -- 2021-12Seminar AUniversity of Tsukuba.
2021-12 -- 2022-02Seminar EUniversity of Tsukuba.
2021-04 -- 2021-06Research Workshop for Economics IIUniversity of Tsukuba.
2021-04 -- 2021-06Special Seminar on Economics IIAUniversity of Tsukuba.
2021-04 -- 2021-05Econometrics IIUniversity of Tsukuba.
more...