Takayasu Akitoshi

Researcher's full information

University Management
2017-04 -- 2020-03広報委員会(工学システム学類)
2018-04 -- 2020-03学年主担当(リスク工学専攻)
2017-04 -- 2022-03総務委員会(リスク工学専攻/リスク・レジリエンス工学学位P)
2016-04 -- 2017-03サブネットワーク管理委員会(リスク工学専攻)
2016-04 -- 2018-03就職委員会(リスク工学専攻)
2016-04 -- 2019-03広報委員会(リスク工学専攻)
2016-04 -- (current)達成度評価実施委員会(リスク工学専攻/リスク・レジリエンス工学学位P)