Gu Junjian

Researcher's full information

Teaching
2023-10 -- 2024-02Business ProjectUniversity of Tsukuba.
2023-05 -- 2023-07Seminar IUniversity of Tsukuba.
2023-10 -- 2023-11Seminar IIUniversity of Tsukuba.
2023-07 -- 2023-08Seminar IIUniversity of Tsukuba.
2023-07 -- 2023-08Accounting II: Financial AnalysisUniversity of Tsukuba.
2023-05 -- 2023-07Accounting I: Basic Accounting TheoryUniversity of Tsukuba.
2023-05 -- 2023-07Business Ethics Seminar IUniversity of Tsukuba.
2023-04 -- 2023-07Seminar IVUniversity of Tsukuba.
2023-04 -- 2023-08International Conference Seminar IIUniversity of Tsukuba.
2023-10 -- 2024-02International Conference Seminar IIUniversity of Tsukuba.
more...