Suzuki Tsutomu

Researcher's full information

University Management
2017-04 -- 2023-03地球規模課題学位プログラム(学士)運営委員会委員
2017-04 -- 2018-03システム情報工学研究科リスク工学専攻達成度評価アクション委員会委員長
2016-07 -- 2017-03学士オールラウンド型学位プログラム開設準備室委員
2015-04 -- 2017-03システム情報工学研究科運営委員会委員
2015-04 -- 2017-03システム情報系運営委員会委員
2015-04 -- 2017-03システム情報工学研究科リスク工学専攻長専攻長
2015-04 -- 2016-03社会工学類クラス担任2年クラス担任
2014-04 -- 2015-03社会工学類クラス担任1年クラス担任
2014-04 -- 2015-03システム情報工学研究科学務カリキュラム委員会委員長
2013-04 -- 2015-03外国語センター運営委員会委員
more...