Kamijo Takashi

Researcher's full information

University Management
2020-04 -- 2022-03生命環境学群運営委員会委員
2020-04 -- 2022-03全学教育課程委員会委員
2020-04 -- 2022-03生物資源学類教育課程委員会委員長
2018-04 -- 2019-03農林生物学領域主任
2018-04 -- 2019-03生物資源科学専攻運営委員会委員
2017-04 -- 2025-03山岳科学学位プログラム運営委員会委員
2017-04 -- 2022-03生物資源学類運営委員会委員
2017-04 -- 2020-03生物資源学類教育課程委員会副委員長
2017-04 -- 2018-03生物資源学類農林生物学コース主任
2015-04 -- 2016-03テニュアトラック教員メンターメンター
more...