Takizawa Makoto

Researcher's full information

University Management
2018-04 -- 2022-03人文・文化学群卒業者認定特別委員会委員
2012-05 -- 2022-03全学学群教育課程委員会委員
2021-04 -- 2022-03人文社会科学ビジネス学術院人文社会科学研究群キャリア支援担当担当教員
2014-04 -- 2022-03人文社会科学研究科PFP委員会委員
2017-04 -- 2018-03人文社会科学研究科歴史・人類学専攻紀要編集委員会編集幹事
2016-04 -- 2018-03人文社会科学研究科歴史・人類学専攻運営委員会委員