Yokoi Tomoyuki

Researcher's full information

University Management
2017-04 -- 2017-08筑波大学大学説明会(生物学類)運営委員
2017-04 -- 2017-11つくば科学フェスティバル(生物ひろば)学内担当
2016-04 -- 2016-11つくば科学フェスティバル(生物ひろば)学内担当
2014-04 -- 2015-11つくば科学フェスティバル(生物ひろば)学内担当
2015-04 -- 2015-11つくば科学フェスティバル(生物ひろば)学内担当
2016-04 -- 2016-08筑波大学大学説明会(生物学類)運営委員
2015-04 -- 2015-08筑波大学大学説明会(生物学類)運営委員